We gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren, verkeer te analyseren en relevante advertenties weer te geven.
Details Aanvaarden
Positie invoeren

Het overzicht van de statistiek van de lonen bij het beroep "Hoofddocent in Belgium"

Ontvang statistische informatie per mail

Het overzicht van de statistiek van de lonen bij het beroep "Hoofddocent in Belgium"

60 € Gemiddeld maandsalaris

Niveau van het gemiddelde loon tijdens de laatste 12 maanden: "Hoofddocent in Belgium"

Valuta: EUR USD Jaar: 2021
Op de staafdiagram is de verandering van het gimiddelde loon van het beroep Hoofddocent in Belgium getoond.

Top van de gelijkaardige vacatures volgens niveau van het loon in Belgium

Valuta: EUR
Onder de gelijkaardige beroepen in Belgium met het meest hoge loon is Opleiding Consultant. Volgens de gegevens van onze site het niveau van het loon bedraagt 1600 eur. Op de tweede plaats staat Mentor met het loon van 1200 eur en op de derde plaats staat Onderwijs Consultant met het loon van 863 eur.

Aanbevolen vacatures

Hoofddocent/docente BMI en OAI
AERTES, België, BE
Aertes zoekt een hoofddocent/docente voor zijn opleidingen brandmeldinstallatie & ontruimigsalarminstallatie. Jij bent dé persoon die instaat voor ons lessenpakket omtrent BMI & OAI. Je past aan, vernieuwt en breidt uit waar nodig. Bovendien zorg jij er voor dat je docenten steeds gewapend zijn met de laatste nieuwe informatie en technieken wanneer zij voor onze cursisten staan. Zelf geef je ook gepassioneerd les. Kennis en ervaring hebben in de wereld van BMI & OAI. (Ontwerpen, montage, beheer, onderhoud, normen en regelgeving). Jobgerelateerde competenties Kennis delen, verworven kennis evalueren, testen en examens, verbeteren De pedagogische middelen en noden van de organisatie bepalen Acties voor competentieontwikkeling, werving en opleiding, opstarten De opleidingsactiviteiten administratief en financieel opvolgen en controleren Een dienst of een organisatie leiden Opstellen van standaarden voor: Certificaten Het evaluatieproces voor opleidingen ontwerpen en opstarten Studies uitvoeren Deelnemers pedagogisch en administratief opvolgen Het evaluatierapport opstellen en het aan de financiers, partners, voorleggen De activiteiten van het pedagogische team plannen en coördineren (opleiders, gespreksleiders, deskundigen, ) Pedagogische, professionele, technische, informatie en reglementeringen opvolgen en actualiseren Opstellen van standaarden voor: Opleidingen Een opleidingsorganisatie coördineren en aanpassen aan de pedagogische, sociale, economische, technische, evoluties Opstellen van standaarden voor: Competenties Het opleidingsaanbod bij (potentiële) deelnemers promoten Relaties met partners ontwikkelen Ontwerpen van: Pedagogische instrumenten, standaarden, testen, Ontwerpen van: Opleidingsprogramma Ontwerpen van: Opleidingsplan Persoonsgebonden competenties Contactvaardig zijn Regels en afspraken nakomen Resultaatgerichtheid Samenwerken als hecht team Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit) 3de graad technisch secundair onderwijs (TSO3) gelijkwaardig door ervaring. Werkervaring Minstens 2 jaar ervaring Talenkennis Nederlands (zeer goed) Contract van onbepaalde duur Voltijds Plaats tewerkstelling Log in om te ontdekken hoe goed deze job bij je past De kandidaat verzorgt een les van - 15 min. Deze functie staat open voor iedereen. Niet alle vacatures zijn nagekeken door VDAB. VDAB is niet aansprakelijk voor de inhoud van de niet-nagekeken vacatures.
GHENT UNIVERSITY Professor
Netwerk Duurzame Mobiliteit, België, BE
De Universiteit Gent is een van de belangrijkste onderwijs- en onderzoeksinstellingen in de Lage Landen. Meer dan 9.000 medewerkers en 41.000 studenten maken dagelijks het motto “Durf Denken” waar. Kwaliteitsvol onderwijs, internationaal gewaardeerd onderzoek en een pluralistische maatschappelijke verantwoordelijkheid kenmerken de missie van de UGent. Het opnemen van dit ambt, dat wordt gefinancierd vanuit het Bijzonder Onderzoeksfonds, geeft aanleiding tot een aanstelling in een tijdelijk dienstverband in een tenure track stelsel voor een duur van 5 jaar en impliceert het privilege om zich gedurende deze periode nagenoeg exclusief toe te leggen op onderzoeksactiviteiten, met een beperkte onderwijsopdracht van maximum 8 studiepunten per semester, gemiddeld over 3 jaar. Zie voor het verder verloop van de academische loopbaan de rubriek ‘Aanstellingsinformatie’ hieronder. Academisch onderwijs U doceert verschillende opleidingsonderdelen in het domein van de mobiliteit(sgeografie) (met daaraan gelinkte methoden en technieken, datastructuren en visualisatie). U zal een coördinerende en sturende rol vervullen in de EIT Urban Mobility Masterschoolopleiding (https://www.eiturbanmobility. eu/masterschool/ ). Wetenschappelijk onderzoek U bouwt interdisciplinair onderzoek uit in het domein van mobiliteit en heeft een excellent wetenschappelijk dossier in dit vakgebied. U bent een geograaf/geomaticus (of een aanverwante wetenschapper/ster) met een sterke track record in interdisciplinaire onderzoeksprojecten. Vanuit een geografie-achtergrond ontwikkelt u nieuwe onderzoeksmethodologieën die onderzoeksvragen vertalen naar nieuwe wetenschappelijke inzichten en onderbouwde maatschappelijke en beleidsmatige aanbevelingen. Uw internationale erkenning wordt geïllustreerd door wetenschappelijke publicaties, onderzoeksprojecten (lopend en afgerond), onderscheidingen, uitnodigingen om voordrachten te geven op hoogstaande internationale congressen in dit vakgebied, of uitnodigingen als jurylid. Wetenschappelijke dienstverlening U werkt mee aan de interne en externe dienstverlening van de vakgroep Geografie (WE12). - U heeft reeds excellent wetenschappelijk onderzoek verricht in het opgegeven vakgebied zoals blijkt uit onderzoeksoutput van hoog niveau in nationale en internationale publicaties (tijdschriften en/of boeken) met leescomité; - Naast wetenschappelijke publicaties kan u een portfolio voorleggen van belangrijke wetenschappelijke en maatschappelijke verwezenlijkingen, bijvoorbeeld patenten, prijzen, softwaretoepassingen, organisatie van conferenties, en andere; - U beschikt over didactische vaardigheden die gericht zijn op het ontwikkelen en realiseren van academische competenties bij universiteitsstudenten; - U hebt reeds ervaring als onderzoeksleider en kan dat aantonen door verworven onderzoeksfinanciering en begeleiding van master- en doctoraatsstudenten. - Strekken tot aanbeveling: o Internationale mobiliteit o.m. door onderzoeksverblijven in onderzoeksinstellingen extern aan de instelling waaraan de hoogste academische graad werd behaald of gelijkwaardige competenties verworven door andere vormen van internationalisering (o.a. meerdere kortere studieverblijven, internationale visibiliteit, internationalisering binnen de eigen onderzoeksinstelling); o Ervaring met interne, externe en maatschappelijke dienstverlening; o Verwezenlijkingen met een wetenschappelijke en/of economische en/of sociale impact; o Onderwijsprofessionalisering: u engageert zich om uw competenties m.b.t. het lesgeven of andere onderwijsgerelateerde taken verder te ontwikkelen; o Positief geëvalueerde ervaring met verstrekt en/of georganiseerd onderwijs op academisch niveau; o Ervaring met wetenschapscommunicatie. Toelatingsvoorwaarden U bent houder van een diploma van doctor op proefschrift of van een diploma of certificaat dat als gelijkwaardig wordt erkend (artikel V.20 Codex Hoger Onderwijs ). Bij beoordeling van een buitenlands (niet-EU) diploma kan alsnog een gelijkwaardigheidsattest moeten worden aangevraagd bij NARIC ; wij raden u aan – in voorkomend geval – de erkenningsprocedure bij NARIC zo spoedig als mogelijk op te starten. U dient uiterlijk op de datum van aanstelling over deze erkenning te beschikken. U beschikt over minstens twee jaar postdoctorale ervaring op 1 september 2021. De termijn van 2 jaar wordt bepaald op basis van de datum vermeld op het hierboven gevraagde diploma. We bieden u een aanstelling in tijdelijk dienstverband in een Tenure Trackstelsel voor een termijn van vijf jaar met hoofdzakelijk onderzoeksopdracht. Bij gunstige beoordeling door het universiteitsbestuur wordt het mandaat omgezet in een vaste benoeming in de graad van hoofddocent. De tijdsbesteding voor onderzoek, onderwijs en wetenschappelijke dienstverlening kunnen op dat moment herzien worden. De indiensttreding kan ten vroegste vanaf 1 september 2021. Het ZAP- loopbaanbeleid is gebaseerd op talentontwikkeling en groei, waarbij visieontwikkeling en strategie – zowel persoonlijk als op groepsniveau – centraal staan. UGent zet in op loopbaanbegeleiding en coaching van het ZAP-lid in de diverse fasen van de loopbaan. Meer info : www.ugent.be/nl/vacatures/ mobiliteit-loopbaanpaden/ loopbaanpad/zap . De UGent engageert zich om nieuwe ZAP-leden passend te onthalen en voldoende begeleiding aan te bieden. De basis docententraining en opleidingen ‘Nederlands’ en ‘Engels’ voor anderstalige professoren zijn slechts een greep uit ons breed opleidings- en vormingsaanbod. Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen zoals een fietsvergoeding, terugbetaling abonnement openbaar vervoer woon-werkverkeer, kinderopvang, een ruim sportaanbod, ecocheques … Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen . UGent zet ook in op het onthaal van internationale ZAP. UGent biedt diverse huisvestingsmogelijkheden, een verhuisvergoeding, de International School voor schoolgaande kinderen (korting op het inschrijvingsgeld), ondersteuning bij registratie bij Stad Gent, ondersteuning bij de procedure voor gezinshereniging en andere administratieve aangelegenheden die verband houden met een verhuis naar Gent. Meer info vindt u op: www.ugent.be/en/work/talent . Kandidaten die nieuw aangesteld worden aan de UGent met een ZAP-aanstellingspercentage van ten minste 50% en kandidaten bij wie het ZAP-aanstellingspercentage aan de UGent wordt uitgebreid naar ten minste 50%, ontvangen een Startkrediet van € 210.000 dat vrij kan worden aangewend voor personeel, werking en/of uitrusting. De Universiteit Gent voert een gelijke kansenbeleid en moedigt iedereen aan te solliciteren. UGent streeft tevens naar een genderbalans waarbij ten hoogste 60% van de doctoraatshoudende leden van het academisch personeel van hetzelfde geslacht is. Kandidaturen van vrouwen zijn daarom bijzonder welkom. Zolang op het niveau van een betrokken wetenschapsgroep aan dit streefcijfer niet is voldaan, geeft het universiteitsbestuur voor betrekkingen binnen die wetenschapsgroep bij gelijke kwalificaties in beginsel voorrang aan de kandidaten van het ondervertegenwoordigde geslacht.Deze voorrang is niet automatisch en onvoorwaardelijk, daar bij de beoordeling steeds rekening moet worden gehouden met de persoonlijke situatie van elke kandidaat. Na de uiterste inschrijvingsdatum worden alle ingekomen kandidaturen overgemaakt aan de facultaire beoordelingscommissie die voor deze vacature werd samengesteld. Deze commissie zal de kandidaturen in eerste instantie beoordelen op dossier. De commissie toetst hierbij alle elementen van het sollicitatiedossier af aan de voor de functie vereiste expertise op het vlak van onderwijs, onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening. Op basis van deze afweging wordt een ‘shortlist’ van relevante kandidaten opgemaakt die voor verdere selectie (interview, eventueel presentatie of proefles … ) zullen worden uitgenodigd. Hierna maakt de beoordelingscommissie een rangschikking op van de geschikte kandidaten en legt deze ter advies voor aan de faculteitsraad. Het advies van de faculteitsraad zal ter advies aan de Onderzoeksraad worden voorgelegd en vervolgens aan het Universiteitsbestuur voor goedkeuring worden voorgedragen. Kandidaten wordt gevraagd hun 5 academische verwezenlijkingen met de meeste impact verder toe te lichten. Zo kan de kandidaat naast wetenschappelijke publicaties, ook verdiensten voorleggen als kennisoverdracht door wetenschapsvulgarisatie, maatschappelijke valorisatie, public awareness, seminaries of presentaties op conferenties. Deze competenties worden meegewogen in de beoordeling van de kandidaten. De beoordeling van de gevraagde internationale mobiliteit is breed en gebeurt mede vanuit genderperspectief waarbij naast lange verblijven in het buitenland ook andere vormen van internationalisering worden in rekening gebracht. Zwangerschapsverlof, langdurig ziekteverlof, ouderschapsverlof, zorgverlof of andere afwezigheden worden in rekening gebracht bij het beoordelen van de beschikbare tijd voor het realiseren van wetenschappelijke output. Solliciteren kan alleen online via e-recruitment tot de uiterste inschrijvingsdatum (zie bovenaan). We aanvaarden geen laattijdige sollicitaties of sollicitaties die niet via de online toepassing worden bezorgd. Volgende documenten dient u toe te voegen aan uw sollicitatie: In het veld ‘Sollicitatieformulier’ : het sollicitatieformulier voor BOF-TT alle vermelde bijlagen (o.a. 5-jarig onderzoeksplan en onderzoeksvisie op lange termijn), samengevoegd als 1 PDF-document van maximum 10 MB. In het veld ‘Diploma’ : de afschriften van het PhD diploma. Als u een buitenlands diploma bezit in een andere taal dan onze landstalen (Nederlands, Frans of Duits) of het Engels, dient u een voor eensluidende vertaling bij te voegen in één van bovengenoemde talen. In het veld ‘Gelijkwaardigheidsattest’ : enkel indien u uw diploma buiten de Europese Unie behaalde: een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (indien reeds in uw bezit) Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Prof. Frank Witlox ( Frank.WitloxUGent.be , 32 09/264 45 53) van de faculteit Wetenschappen, vakgroep Geografie (WE12). Een initiatief van het Netwerk Duurzame Mobiliteit